طوایف بختیاری (هفت لنگ + چهار لنگ)

 

1- زراسیوند  2- اسیوند 3- موری 4- قندعلی 5- بابااحمدی 6- عرب 7 – آسترکی

 

1-1-زراسیوند

 

سهی – سزار – نورآباد

 

             سهی      

 

ایهاوند- کورکور

 

سزارو و نورآباد شعبی ندارد

 

ایهاوند

 

احمد خسروی –توشمال -  عمله جات – چقاخورنشین –ایها- الاسوند- سهو-میر-زنبور

کورکور

 

خدرسرخ – خدری- گرگه- باپیر- سیف الدین وند

 

1-2-اسیوند

 

بردین – پل – خواجه – گاودوش-سهماروند

 

1-3- موری

 

بابایی- علی جان وند- بٌوری – بَوری

 

1-4- قندعلی

 

خلیل وند- ورناصری – صالح باوری

 

1-5- بابااحمدی

 

کشکی – سراج الدین – درویش آدینه

 

1-6- عرب

 

کنگرپر- اولاد علی بیگ

 

1-7- آستریکی

 

چاربری – گاییوند

 

دینارونی چهار طایفه دارد

 

1- اورک 2- طوایفی که در مال امیر هستند 3- بابادی4-بختیاروند

 

2-1- اورک

 

موزرمویی – خواجه – زنگی – غلام – کشی خالی – اولاد حاجی علی – غریبی – جلالی – ممسنی – چهار بینی چه

 

2-2- طوایفی که در مال میر (سوسن) هستند

 

نوروزی – بویری- سرقلی – لجمیر اورک – گورویی- شیخ عالی وند- شالومال – امیری – کورکور- عالی محمودی – علی محمد خانی – عالی محمودی علی مردان خانی – بندونی – شالو

 

2-3- بابادی

 

عالی انور – عکاشه – راکی – کله – ململی -

 

عالی انور

نفی عبدالله – عالی ور- آرپنایی – میر قاید- رهزا

 

عکاشه

مراد- عالونی – چوی – شهرویی – کلامویی – کله سن – سله چین

راکی

 

کلاوند- قاسم وند- ارزویی وند- مد ملیل

 

کله

 

گله – پبدنی – احمد محمدی

 

ململی

سله چین – کوراوند- لیموچی – حلوایی – شهنی – نصیر – گمار

 

2-4- بختیاروند

 

بختیاروند- عالی جمال – جانکی سردسیر

 

بختیاروند

 

منجزی – علاءالدین وند- بلیوند- وه ناشی – استکی – سرو- لروزیی – مشهدی مرداسی

 

عالی جمالی

 

یردی- برام عالی

 

جانکی سردسیر

 

جلیلی – معموری – ریگی – بارزی – بروبرو- هلوسعد- شیاسی – سوتک – بوگر


 

 

 

چهار لنگ بختیاری

چهار لنگ بختیاری

مشتمل بر 5 طایفه بزرگ است

1- محمد صالح 2- کنرسی 3- موکویی 4- زلقی 5- ممی وند

 


1- محمود صالح

به 8 تیره تقسیم می شود

1- اورش 2- مم جلالی 3- کاقلی 4- عادکار 5- ال داود 6- قلی 7- آردپنایی 8- ممزایی

 

8-1 ممزایی به 16 شعبه تقسیم می شود

1- خلیل 2 تساروند 3- دویروند – 4- فرخ وند 5- جمال وند 6- خون باوا 7- چهار بره  8- دریالایی 9- بدرقه  10- گورویی 11- موزرمینی 12- اورک 13- بادا 14- هارونی 15- گشول 16- دودنگه

 

2- کنرسی

به 24 تیره تقسیم می شود

1- محمد جعفری 2- پاپا جعفری 3- عالی جعفری 4- غریب وند 5- هر کل 6- گشتیل 7- سندلی 8- ایش گشاس 9- گریجه 10- سیلان 11- جانکی گرمسیر 12- پوستین بکول 13- اسفرین 14- بوربورون 15- ورمحمید 16- استکی 17- عاشوروند 18- عالی وند 19- برون 20- تمبی 21- شیخ 22- سهونی 23- زنگنه 24- گل گیری

 

2-11 جانکی به شش شعبه تقسیم می شود

1- مکوند 2- زنگنه 3- کردزنگنه 4- بلواسی 5- آل خورشید 6- ممبینی

 

2-22 سهونی به شش شعبه می شود

1- باورساد 2- حموله 3- کهیش 4- مترک 5- سنگی 6- ساد

 

3- موکویی

به 6 تیره تقسیم می شود

 

1- شیخ سعید 2- پیرگویی 3- خوی گویی 4- دیویسی 5- شیاس 6- مهدور

 

 

4- زلقی

 

به چهار تیره تقسیم می شود

1- دوغ زنی 2- جاوند 3- میمون جایی 4- سادات احمدی

 

 

5- ممی وند

 

به پنج تیره تقسیم می شود

1- بسحاق 2- پولاد وند 3- عبدال وند 4- حاجی وند 5- عیسی وند

 

5-1 بسحاق به 11 شعبه تقسیم می شود

1- بری 2- گرگیوند 3- جلیل وند 4- خانه قاید شهر وسوند 5- ملک محمودی 6- آدینه وند 7- شهر وسوند 8- خانه صلاتین 9- میزه وند 10 – اتابک 11- صوفی

 

5-2  پولادوند به 5 شعبه تقسیم می شود

 

1- هیودی 2- سالاروند 3- خانه جمالی 4- خانه قاید 5- گراوند

 

5-3  عبدال وند

به 8 شعبه تقسیم می شود

1- گوشاردی 2- بیران وند 3- درویش 4- زرین چقایی 5- تونی 6- ماهرودی 7- ده قاضی 8- چکان

 

5-4 حاجی وند

 به چهار شعبه تقسیم می شود

1- غالبی 2- زیدقاید 3- هیل هیل 4- الیاسی

 

5-5 عیسی وند

به هفت شعبه تقسیم می شود

 

1- خانه قاید 2- گیرویی 3- ورکی 4- زیبایی 5- اواوی 6- گورویی 7- جعفر وند


بر گرفته از کتاب تاریخ بختیاری تالیف سردار اسعد

/ 0 نظر / 19 بازدید