.: اس ام اس بختیاری4

آسمون  بالا  سرم  گل  به  کنارم 

غم  دنیان  نیخوروم  تا  تونه  دارم

مو  چنو  ناراحتوم  افسرده  حالم

عکسته  ارسال  بکن  سر موبایلم

وردارم  چهار لیتر بنزین  یه  قوطی کبریت

تا  خومه  تش بزنم  ز  داغ  دیریت

غریوی بد  دردیه  دلم  ایبو  تنگ

مر زه  یادت  رهدمه  بم  نیزنی زنگ

چی کــُنار سر رَه  سایَم  تو  بیدی

تو  چطور دلت  ا ُوی مهر زُم  بریدی

خال گوشه  لوت  چی تک  گشنیز

هر کی که  کج  بت  نیشت  دست  نم  به  تشنیس

زردکوه  تونل  زنم  تونل شاهی  

 نشینم  رهنه  پاهم  تا  تو  بیایی

 پیامک  سیت  ازنم  جواب  چه  ایدی

زینه  هالوم  جا  زینه  حالوت  چندی سر ایدی ؟

مبایلت  سر کدت  صفا  به  بارت 

زینه  حالوت  چه خشکله  تش مینه  کارت

چیچرا  تش بگروم  چی نفت  بسوزم 

چیچویی مین  استکان  لوته  بووسم

خردمه  تیر کلاش خین وسته  جاری

بیوفا مسیج بده  مر مهر نداری

/ 0 نظر / 39 بازدید