غزل بختیاری

تــا بِدیمِت بــه سَرِ اَو دلُــــم از سینــه گُرُوهد
کُر یِه جُم اَو بده بِم مَرنیبینی بُوو مونه سوهد

53.gif
نرگس بــاغ ارم گرچه کـــه مشهوره بـــه نــاز
تِـی دوتــا نـرگس کالِــت نَتَره عشوه فُــرُوهد
53.gif
سَـــرو شیـــراز بدیــد او کَــد و بـالات و هِمی
دِنـدُواسه سَر لَو ناد و زِ رَشکِـت لَـوِه کُوهد
53.gif
کُـرِ بُـووم نیــم , کَپَــر اَر دَمـه حَـوشِـت نَــزَنُـم
هیچ هوشِت به مُو هم هِد که مِنه اَفتَو پُـوهد
53.gif
سیچه مُـو رَشک به خیــاط پــدر سَی نَبَـرُم
که کَدِت کِرد وَرَنــداز و سی تـو دامــن دُوهد
53.gif
پاتــه هرجـــا کــه بِنی بــاغ و بهشتُم اوچونه
وا لَچَـک پات بِـوَنِـن حــوری یَلِ گَـردن لُـوهد
53.gif
تو دُورو گـو کـــه زِ حــالِ دلِ مُــو بی خَوَری
حالِ شَهرونـه مَیَـر بـاد سحر سی تـو نَگُوهد

/ 0 نظر / 34 بازدید