داستان لری

بنام اونکه الله هست نومِش     بُوَد از هر سخن برتر کلومِش

متل دالو و روُوه 

        روزی بی روزی نبی، دالوئی بی چادر نشین که و مال دنیا تِنا یَه بز داشت و با شیر بز زِندَی ایکرد . هر روز پسین بز ایدُ و شیرشَ درکُماچی ایکِرد و یه مَجمَه سرش ایناد و امّا آخِر شو که ایبی روُوَهی ایمَی و شیرَ ایخَرد .

        بعد از چند روز دالو درمانده اوُبی و خرجی هم نداشت ، فکری وَ سرش زَی ، پسین که شیرَ ایدُو  و مِنِ کماچی کِرد و مَجمَه نَه داغ کِرد و نَها سَرِش روُوَه تا اُومَی شیرَ بِخَرِ زَبونش وَ مَجمَه دیسِست و از دردِ زبونِشُ وَرگشت . در ای مَوقَع دوُمبِش هم وَ مَجمَه دیسِستُ و کَنِست .

       صُبح که وابی روُوَیَل وَ هُو حَندیدِن و هیچ جا رَهش نیدادِن نزدیک ظهر تَی دالو رَه و گُو ای دالو دُمُمَه بده تا مو بَرم بَوزی کنم و در جمع روُوَیَل مُونه رَه بِدِن . دالو گُو بِرَه شیرُمِ بیار تا دُمِتَه وَ تو پس بِدُم ، روُوَه و دالو تی قاضی رَدِن . قاضی حکم کِرد روُوَه شیر دالونَه بده و دالو دُمبَ روُوَنه بده .

        سی هم یو روُوَه ظرفی وَرداشت و تی بز رَه وَ وُ بز گوای بز شیر بده تا شیرَ بدُم وَ دالو ، دالو دُمُمَ  بده،  بز ایگو سیم علف بیار تا شیر بِدُم ، روُه تی زمین رَه گو ای زمین  علف بده تا علفُ بدم وَ بز شیر بده مُو شیر بدم وَ دالو ، دالو دُمُمَ بدَه ،زمین  گو ای کار کمی خرج داره باید وَمُو او بدی تا مو در عوض وَ تو علف بِدُم .

     روُوَه تی چشمه رَه گو ای چشمه او بده تا اونَه وَ زمین بدم زمین علف بده ، علفَ وَ بز بدم بز شیر بده مو شیرَ و دالو دمبُم بده ، چشمه گو دُوَری جُوُن بیا ایرو سی مو بخوونه.

       رَه تی دُوَر گو ای دُوَر زیبا بیا سر چشمه آواز بخُون تا چشمه و مو او بده اَوَنه وَ زمین بدم زمین و مو علف بده علف وَ بز بدم  بز و مو شیر بده شیر بدم وَ دالو دمبُم بده ، دُوَر  گو ای روُوَه مو احتیاج وَ گالش دارم.

        رَه تی آهنگر گو ای آهنگر گالش بده گالش هم و دُوَر بدم دُوَر بیا سر چشمه آواز بخونه چشمه او بده اَونَه بدم وَ زمین ، زمین علف بده علفَ بدم وَ بز ، بز شیر بده ، شیرَ بدم و دالو ، دالو دُمِم بده . آهنگر گو چند تا تخم مرغ سیم بیار تا گالش سیت درست کنم.

         روُوَه تی مرغ رَه گو ای مرغ تخم بده تا تخمَ وَ آهنگر بدم آهنگر گالش درست کُنِه تا و دُوَر بدم دُوَر بیا سر چشمه آواز بخونه چشمه او بده اَونَه بدم وَ زمین ، زمین علف بده علفَ بدم وَ بز ، بز شیر بده ، شیرَ بدم و دالو ، دالو دُمِم بده ، مرغ گو باید سیم گندم بیاری تا تخم بدُمِت

         خلاصه پیش تاپوی گندم رَه گُد ای تاپو گندم بده تا گندمَ و مرغ بدم تخم بده تخم وَ آهنگر بدم آهنگر گالش درست کنه گالش و دُوَر بدُم دُوَر بِرَه سرچشمه آواز بخونه چشمه او بده اونه وَ زمین بدم زمین علف بده علفَ وَ بز بدم بز شیر بده شیرَ وَ دالو بدُم دالو دُمُمُ بده.

         تاپو گندم دا گندم وَ مرغ تخم نِها ، تخمَ وَ آهنگر دا آهنگر گالش درست کِرد وَ دُوَر دا دُوَر آواز خوند چشمه اَو دا اونه وَ زمین دا زمین علف دا علف وَ بز دا بز شیر دا شیر وَ دالو دا دالو دُمبش دا و از این ولایت رَه.

/ 1 نظر / 18 بازدید
سحر

قبل از این که بخواهی در مورد شخصی و زندگی او قضاوت کنی کفشهای او را بپوش و در راه او قدم بزن . از خیابانها، کوهها و دشت هایی گذر کن که او کرده اشکهایی را بریز که او ریخته دردها و خوشیهای او را تجربه کن ...سالهایی را بگذران که او گذرانده روی سنگهایی بلغز که او لغزیده دوباره و دوباره برپاخیز و مجدداً در همان راه سخت قدم بزن همانطور که او انجام داده ... بعد ، آن زمان می توانی در مورد او قضاوت کنی سلام روزت بخير عزيزم كلبه قشنگي داري..دوست دارم بازم بهت سربزنم و حتما اين كار مي كنم..دوست داشتي به كلبه منم سربزن درضمن مستندمرديخي و آموزش تعميرات ماشين رو برات بالاي وبلاگ گذاشتم با چندتا لينك ديگه كه ديدنش خالي از لطف نيست.نظرت رو هم لطفا درموردشون بگو..منتظر قدمهاي گرم و صميمي شما دوست خوبم هستم روز قشنگ توام با بارون شديد و لحظه هاي شاد داشته باشي[نیشخند]