چی تویتا کـــَمری مین خط ناغون

مُدتی پیام نیدی سیت ویدُوم داغونچی پژو مدل جدید رنگ متالیک

وا بیام بدزدُمت می شـَــو تاریکآسمون پاک و تمیس چی آینه صافه

مو تونه خیلی ایخوام نگو که لافها َر بینی مو کِسِلـــُم ا ِگـــُـوی خــُـمارُم

مُو مُرده تیا تـــُونـــُم وا ری نیارمشلوارت آمریکایی زه پوست تیشتر

خوت دونی دوستت دارم زه همه ببیشتر

جور کــَـوگ قـــُت قــُـت کـُـــنی یای ور گینه

جور بید د َک ا ِزنی ز ِ وَ ر زینهیه تاری زه میم بکن سی بند گوشیت

تش نها مِنه دلـُــم پیام دوشیتنه گندلی نه موری مسیج ایخوام زت فوری

نگو مسیج ندارم یا زه کجه بیارم

یا که مو حال ندارم

بفرست بیا بیکارم

سایبونی راست کنم زه خشت جونم

ستونی زیرس زنم ز استخونماسبم ذین کردمه بستم قطاروم

ز دشمن پا نیخوروم تا تونه دارمای خدا مونه بکش ز دست بزگل

نهلنوم در بخوروم به دور درگلنفت نریز کبریت مزن مو خم ایسوسوم

آرمون مند به دلوم که ریته بوسومبشینم اندکا بازفت ولاتم

اسیر لو خندتم مرده تیاتم

سَوزینه بالا بلند دورت بگـــردُم

تیام بدُم به خـُـت خـُـم کور بگردُمتو ا َر تهنایی مو هم تهنایــُـم

بیو که وا یَک بــِمهـنیم دایــوممُــو دلـُـم نیخواست کـُـنُم وات آشنایی

چونکه ترسیدم بیا روز جداییتا تو رحمی بکنی مو دی هلاکـُـم

تو پشیمون ایبویی مُو زیر خاکـُـمنه ایای نه ایروی نه ازنی زنگ

تو نیگوی غصه خوروم دلوم ایبو تنگ

قربون معرفتت که زم کنی یاد

پیامت دستم رسید دلم اوید شاد

/ 1 نظر / 17 بازدید
فرشاد رئیسی پور چهرازی

سلام آقای جعفری . جنابعالی وبلاگ بسیار زیبای داری و مطالب هم قابل درک هستند و وبلاگی که شما در مورد روستای گوشه درست کردید باید مطالب هم درمورد همین روستا باشه تا بیشتر جلوه دهد . یا حق